top of page

Charakterystyka Przedszkola

Przedszkole Montessori to czterooddziałowe przedszkole usytuowane w Łodzi przy ul. Wiączyńskiej 13c, w dzielnicy Widzew. Założone we wrześniu 2011 roku jako przedszkole niepubliczne, od września 2017 działające jako przedszkole publiczne.  

Grupy mieszczą się w dwukondygnacyjnym budynku wolnostojącym. Przynależy do niej duży plac zabaw złożony z urządzeń rekreacyjnych, niewielkiego sadu drzew owocowych oraz boiska trawiastego. Przed budynkiem znajduje się parking. Całość ogrodzona jest kolorowym płotem. Otoczenie placówki zapewnia bezpieczne i atrakcyjne warunki do przebywania na świeżym powietrzu. 

Sam budynek składa się z 4 sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, zaplecza gastronomicznego, zaplecza administracyjnego, szatni oraz ciągów komunikacyjnych. Do każdej sali przynależy łazienka dostosowana do wieku dzieci.
Pracownie dydaktyczne wyposażone są w pomoce służące realizacji zadań placówki według metody Marii Montessori.

Otoczenie dziecka podzielone jest na 5 kącików tematycznych: nauka praktycznego życia, materiał zmysłowy, wiedza kosmiczna obejmująca tematykę z zakresu geografii, astronomii, zoologii i botaniki, edukacja matematyczna oraz językowa. 

       

Do przedszkola uczęszczają 100 dzieci w grupie wiekowej 2,5-6 lat. Podzielone są na cztery zróżnicowane wiekowo oddziały. Każdą grupą zarządza nauczyciel we współpracy z nauczycielem wspierającym lub pomocą nauczyciela. W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 pomoce , intendentka, woźna, konserwator oraz sekretarz przedszkola.

Planowanie pracy oraz nadzór nad pracówką sprawują dyrektor placówki. Wszyscy nauczyciele posiadają tytuł magistra wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, przygotowanie pedagogiczne i dodatkowe specjalistyczne studia z zakresu: wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, nauczania języka angielskiego oraz specjalistyczne kursy z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Kadra pomocnicza w większości także posiada wykształcenie kierunkowe pedagogiczne. Wszyscy pracownicy placówki ustawicznie się samodoskonalą poprzez udziały w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych.

         

Przedszkole Montessori jest to placówka opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna powstała na podstawie zezwolenia na utworzenie przedszkola publicznego Urzędu Miasta Łodzi, funkcjonująca na podstawie zasad określonych w statucie placówki.

 

Realizuje cele i zadania określone w ustawodawstwie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące następujące cele:
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym,

co jest dobre, a co złe,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
- rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi

i dorosłymi,
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się

poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

- podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych.
           

Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust.1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
- kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dziecka w utrzymanie ładu i porządku;
- wspomaganie rozwoju mowy; 
- wspieranie w rozwoju czynności intelektualnych, które stosuje w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych;
- wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
- wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
- wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
- wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
- pomaganie dzieciom w zrozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną;
- kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania;
- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,

- przygotowanie do osługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodwych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.  
             

W celu urozmaicenia realizacji zadań oraz wzajemnego wsparcia placówka prężnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

W planie współpracy znajdują się takie instytucje jak:

- Ula Pakuła,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Policja,
- stadnina koni,
- schronisko dla zwierząt,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Kościół Parafialny w Nowosolnej,

- Przedszkole Miejskie nr 220,
- Instytucje usługowo - handlowe takie jak: sklepy, fryzjer, dentysta, apteka, pizzeria, poczta.

Ponadto, cyklicznie organizowane są zajęcia z zaproszonymi gośćmi np. dogoterapia, planetarium.
Rokrocznie tworzony plan pracy uwzględnia także inne wyjazdy tematyczne np. Microkosmos, ZOO Safari Borysew,

wioska Św. Mikołaja, Łódzki Ogród Zoologiczny, łódzkie teatry, Baśniowa Kawiarenka.

Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym nie tylko wychowanie, opiekę, nauczanie i poszanowanie praw, ale oferuje również zajęcia dodatkowe: logopedię, gimanstykę korekcyjną, karate, język angielski, religię, basen. Oferta zajęć dydaktycznych uzależniona jest od sugerowanych pomysłów i potrzeb rodziców.

Przedszkole przywiązuje dużą wagę do współpracy z rodzicami. W celu doprecyzowania wzajemnych oczekiwań oraz ustaleniu warunków wsparcia organizowane są w ciągu roku trzy zebrania organizacyjne oraz dwie konsultacje indywidualne. 
Ponadto każdego dnia nauczyciele przekazują rodzicom bieżące informacje. Aby zacieśnić relacje placówka - rodzice – dzieci przeprowadzane są zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców oraz imprezy okolicznościowe. Nauczyciele są zawsze otwarci na propozycje rodziców.

Do cieszących się największymi emocjami wydarzeniami z kalendarza przedszkolaka należy zaliczyć: nocowanie w Przedszkolu, zielone przedszkole, wycieczki poza przedszkolne, pasowanie, Andrzejki, Jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca oraz zakończenie roku szkolnego. 
Rodzice i dzieci bardzo chętnie włączają się w organizowane na terenie przedszkola akcje charytatywne, zbieranie korków, kiermasze, aukcje. 
Na terenie placówki działa Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych działań,

oferując pomoc przy ich organizacji, jak również wspierając te działania finansowo. 

W placówce odbywają się także liczne konkursy wewnątrz grupowe, ogólno przedszkolne, a także dzieci biorą udział w konkursach miedzy przedszkolnych. Największym zainteresowaniem cieszy się cykl konkursów recytatorskich.

Strategia dla Przedszkola

Nadrzędnym celem pracy przedszkola jest bezpieczeństwo i rozwój dziecka.

Przedszkole Montessori tworzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców okalającego osiedla Nowosolna od 5 lat. Posiada już silną pozycje na rynku, grono absolwentów i zadowolonych rodziców, dlatego też czas zastanowić się nad strategią rozwoju placówki w perspektywie 5- letniej. 

Dla dziecka:
- wychowanie w poszanowaniu godności i wolności drugiego człowieka,
- nauka postaw wyrażających szacunek do rówieśników oraz osób starszych,
- wspieranie wrażliwości i opiekuńczości względem osób młodszych oraz osób potrzebujących pomocy,

pobudzanie potrzeby niesienia pomocy innym,
- wdrażanie do umiejętności kulturalnego zachowania się względem równieśników, osób starszych,
- wykształcenie umiejętności zgodnej i twórczej pracy z grupach,
- wykształcenie wewnętrznej potrzeby samodoskonalenia,
- wyćwiczenie umiejętności wypowiadania się publicznie, 
- pozyskanie umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu,
- poznanie zmysłowe otaczającego świata, wyczulenie zmysłu węchu, słuchu, wzroku, smaku, zmysłów somatycznych,
- zaznajomienie ze światem roślin i zwierząt, ich zróżnicowaniem oraz życiem w harmonii i wzajemnym szacunku,
- nauka logicznego myślenia, wprowadzanie logicznych ciągów myślowych, nauka matematyki,
- wykształcenie prawidłowej postawy ciała oraz zachowań prozdrowotnych.

Dla Rodziców:
- zapewnienie fachowej pomocy w wychowaniu ich dziecka,
- dostarczanie wiedzy rodzicom z zakresu pedagogiki i psychologii małego dziecka,
- tworzenie wspólnych planów działania w odniesieniu do kształtowania postaw i zachowań dziecka,
- wzmacnianie prawidłowych postaw społecznych u członków rodziny tworzących środowisko przedszkolne,
- tworzenia otoczenia placówki w oparciu o wzajemny szacunek oraz wysoki poziom kultury osobistej,
- współpraca z rodzicami w celu jak największej optymalizacji jakości zajęć oraz zintegrowania społeczności lokalnej.

Dla nauczycieli:
- opracowanie planu doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami nauczycieli i placówki, realizacja założeń,
- możliwość samodoskonalenia się, rozwoju,
- wspieranie nauczycieli w kreatywnych działaniach, we wprowadzaniu nowatorskich metod nauczania, 
- pobudzanie do planowania i podejmowania samodzielnych decyzji,
- utworzenie miejsca do spokojnego planowania działań wychowawczo-dydaktycznych.

 

Mocne strony Przedszkola

Zadaniem przedszkola jest utrzymanie i udoskonalanie mocnych stron placówki:

1. Indywidualizacja pracy dziecka: samodzielność w wyborze materiału, czasu i miejsca pracy, kontakt indywidualny dziecko-nauczyciel.

2. Kulturalny, entuzjastyczny stosunek do dzieci i rodziców.
3. Młoda, odważna, kreatywna i prężnie się rozwijająca kadra, która nie boi się podejmowania wyzwań.
4. Organizacja licznych wycieczek, zapraszanie ciekawych gości.
5. Organizacja oraz uczestnictwo w różnorakich akcjach, konkursach. 
6. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
7. Realizacja innowacyjnych metod wychowawczo- dydaktycznych, między innymi metody Marii Montessori, metody projektów.
8. Duży, samodzielny teren rekreacyjny złożony z ogrodu, placu zabaw oraz boiska, które umożliwiają wyczerpanie potrzeb ruchowych dzieci. 
9. Przestronny wolnostojący budynek. 
10. Stosunkowo niewielka ilość dzieci w jednej placówce, co zmniejsza ryzyko zachorowalności.
11. Dobra lokalizacja placówki - dojazd środkami MPK.

Personel Przedszkola Montessori nastawiony jest na wszechstronny, twórczy rozwój dziecka.
Nasza rola:
- wykształcanie w dziecku kulturalnych nawyków, rozmowy,
- kształtowanie czynności samoobsługowych i samodzielności dziecka,
- dostosowanie programu nauczania do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
- rozbudzenie zainteresowań otaczającym światem poprzez wielozmysłowe doświadczanie, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym,
- poszanowanie praw dziecka,
- rozwijanie logicznego myślenia poprzez wprowadzanie elementów edukacji matematycznej,
- wspieranie indywidualności dziecka, podążanie za nim.

 

Misja przedszkola

Nasze Przedszkole jest miejscem, które zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku. Główny nacisk kładzie na wspieranie indywidualności, poprzez poznanie dziecka oraz zbudowanie mu sprzyjającego otoczenia.
Personel poprzez swoją postawę i wysoką kulturę osobistą dąży do jak najlepszej współpracy z dzieckiem i rodzicami. Swoją optymistyczną postawą zachęca do czynnych działań. Będąc kulturalnym oczekuje tego samego od odbiorców- zarówno rodziców, jak i dzieci.
Przedszkole stwarza warunki do twórczego i logicznego myślenia, odkrywania i eksperymentowania oraz przyswajania ważnych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.
Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe celem dostosowania swojej pracy do obserwowanych potrzeb, zainteresowań własnych i dzieci.


Wizja Przedszkola

Całość działań podejmowanych w naszym przedszkolu ma ukształtować dziecko:
- kulturalne, używające zwrotów grzecznościowych i odnoszące się do innych z szacunkiem,
- pomocne oraz samodzielne, proszące o pomoc tylko w sytuacji, kiedy nie potrafi zrobić czegoś sam,
- umiejące pracować indywidualnie oraz w grupie, 
- rozumiejące zjawiska, które go otaczają,
- radosne, kreatywne, otwarte.

Dajemy możliwość i stwarzamy warunki do tego, aby dziecko nie wykazywało problemów z wystąpieniami publicznymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna skoncentrowana jest na wychowaniu kulturalnego, świadomego, zaradnego ucznia szkoły podstawowej a dalej obywatela.


Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole jest dobrze przygotowane do roli ucznia i potrafi funkcjonować w nowym środowisku.

Jego ukształtowane cechy osobowości wykazują:
- wysoką kulturę osobistą,
- samodzielność,
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- umiejętność koncentracji na wyznaczonym zadaniu,
- umiejętność współdziałania w grupie,
- chęć poznawania nowych treści nauczania.

Absolwent posiada:
- wysoką kulturę osobistą,
- zdolność do porozumiewania się w sposób zrozumiały dla dorosłych i rówieśników,
- umiejętność wyrażania swoich uczuć oraz panowania nad swoimi emocjami,
- zdolności empatyczne,
- podstawową wiedzę o świecie,

Absolwent zna i przestrzega:
- prawa dziecka i prawa innych ludzi,
- normy i zasady społeczne,
- prawa i obowiązki nałożone przez szkołę,
- zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o zdrowie,
- zasady kultury współżycia i postępowania,
- zasady szanowania przyrody i środowiska.

Absolwent potrafi:
- występować publicznie i reprezentować grupę na zewnątrz,
- cieszyć się z osiągnięć swoich i kolegów,
- przedstawiać swoje pomysły i wytwory własnej pracy,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- prosić o pomoc w różnych sytuacjach życiowych,
- przyswajać nowe treści programowe ,
- wykorzystywać posiadaną wiedzę w życiu codziennym,
- doceniać dorobek innych ludzi,
- wskazywać symbole narodowe oraz odpowiednio zachowywać się podczas uroczystości z okazji ważnych wydarzeń narodowych,
- konsekwentnie działać w celu osiągnięcia zamierzonego celu,
- ponosić sukcesy i porażki.


Cele pracy dydaktyczno-wychowawczej

Naszym celem w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest:
- indywidualizacja procesu kształcenia w odniesieniu do potrzeb dziecka, praca z dzieckiem słabszym i szczególnie uzdolnionym,
- poszukiwanie i wspieranie uzdolnień poprzez obserwowanie, diagnozowanie oraz kierowanie ścieżką rozwoju dziecka,
- rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami,
- współtworzenie wraz z rodzicami środowiska dziecka opartego na kształceniu umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji przez dziecko, poczucia wolności przy zachowaniu wzajemnego szacunku,
- tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia,
- promowanie działalności przedszkola i wychowania przedszkolnego w środowisku,
- angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

Przy realizacji treści programowych i założonych celów przedszkola należy szczególną uwagę przywiązywać do zasad pracy ustalonych wewnątrz placówki. Zasady powinny obejmować zarówno stronę organizacyjną, jak i proces dydaktyczny.

Zasady organizacyjne:
- praca według zatwierdzonej organizacji pracy na dany rok szkolny,
- zapewnienie odpowiedniej opieki w godzinach pracy placówki,
- wzajemne wspieranie się grona pedagogicznego, przekazywanie wiedzy, wspólne rozwiązywanie problemów, porady,
- przestrzeganie ramowego rozkładu dnia,
- planowanie działań związanych z wyjazdami oraz odwiedzinami gości.

Zasady procesu dydaktycznego:
- systematyczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego,
- tworzenie planów pracy przedszkola z uwzględnieniem podstawy programowej i aktualnych wydarzeń,
- tworzenie miesięcznych planów pracy z uwzględnieniem treści podstawy programowej, poziomu umiejętności i możliwości dzieci oraz priorytetów przedszkola,
- stosowanie innowacyjnych metod nauczania, między innymi metody Marii Montessori, metody projektów,
- wykorzystywanie oraz wzbogacanie pomocy dydaktycznych w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego,
- zachowanie proporcjonalności między dydaktyką, a zabawą.


Adaptacja

Adaptacja, czyli przystosowanie do nowej sytuacji w przedszkolu odgrywa bardzo ważną rolę. Do przedszkola po raz pierwszy najczęściej trafiają dzieci w wieku od 2,5 roku, w niektórych przypadkach starsze. Większość z tych dzieci do chwili przyjęcia do przedszkola przebywały w domu pod opieką rodzica lub dzadków. Wejście w nowe środowisko, gdzie panują pewne normy i zasady, których należy przestrzegać budzą wśród dzieci lęk i obawy. Ponadto kilkugodzinna tęsknota za rodzicami również potęguje uczucie strachu. Mając na uwadze wszystkie te aspekty corocznie organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne dla naszych przyszłych podopiecznych, odbywające się raz w tygodniu przez cały okres wakacji. W trakcie całego roku szkolnego poprzedzajacego przyjście dziecka do przedszkola odbywają się sobotnie odpłatne zajęcia adaptacyjne.


Cele adaptacji:
- skrócenie okresu adaptacji do warunków przedszkolnych,
- nawiązanie kontaktu z rodzicami,
- poznanie przez dziecko środowiska przedszkolnego (kolegów, nauczycieli i budynku),
- zdobycie zaufania rodziców i dzieci,
- uzyskanie informacji o dziecku.

Oczekiwane efekty:
- akceptacja przez dzieci środowiska przedszkolnego,
- próby udziału w zajęciach proponowanych przez nauczyciela,
- wspólne podejmowanie zabaw z innymi dziećmi,
- umiejętność dzielenia się zabawkami i materiałem rozwojowym,
- przyjęcie płaczu dziecka przez rodziców jako normalnej, krótkotrwałej reakcji dziecka na rozstanie,
- rozmowy z nauczycielem bez wykazywania zniecierpliwienia i reakcji negatywnych,
- próba wyeliminowania płaczu i dopytywania się o rodziców jako reakcji obronnej na kilkugodzinne rozstanie z opiekunami.


Współpraca z rodzicami

Praca dydaktyczno-wychowawcza zakłada rozwój dziecka w oparciu o współpracę z domem rodzinnym. Świadomy nauczyciel i świadomy rodzic doskonale wiedzą, że tylko wspólnie prowadzone działania mogą przynieść szybkie i oczekiwane efekty.

Celem współpracy z rodzicami jest:
- dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego,
- zdobycie zaufania rodziców,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- rozszerzanie świadomości pedagogicznej rodziców,
- angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy,
- informowanie rodziców o postępach dzieci lub o ich braku,
- udzielanie pomocy w zaistniałych problemach wychowawczych
- promowanie placówki i wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- zebrania z Radą Rodziców,
- konsultacje indywidualne dyrektor- rodzic, nauczyciel –rodzic,
- organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- organizowanie uroczystości przedszkolnych i integracyjnych w grupach,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grupy np. upieczenie ciast na dzień Babci i Dziadka, obsługa gastronomiczna Festynu Rodzinnego, popołudniowe czytanie książek,
- pomoc w organizacji wycieczek.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Jednym z elementów pracy przedszkola jest współpraca z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi znajdującymi się w okolicy, gminie ościennej oraz na terenie miasta Łodzi.

Celem w/w współpracy jest:
- poszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- rozwój zainteresowań dzieci,
- pomoc w łagodzeniu stresu związanego z przekroczeniem progu szkoły.

Instytucje z którymi przedszkole na stałe utrzymuje współpracę:

- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Policja, 
- stadnina koni,
- schronisko dla zwierząt,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Przedszkole Miejskie Nr 220 ul. Jaracza,
- łódzkie teatry,
- Baśniowa Kawiarenka,
- Ula Pakuła.

Każdego roku poszerzamy współprace z instytucjami, w zależności od założeń programowych na dany rok przedszkolny. Każdomiesięczny plan pracy w każdej grupie zawiera indywidualizacje współpracy instytucjonalnej w celu jak najbardziej efektywnej realizacji podstawy programowej. 


Działania promocyjne

Działania promocyjne obejmują:
- dbałość o dobrą opinię przedszkola,
- organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
- prowadzenie strony internetowej,
- aktywność w internecie, m.in. facebook,
- dbałość o estetykę wewnętrzną i zewnętrzną budynku,
- prezentowanie życzliwej i kulturalnej postawy wobec rodziców i dzieci.


Kierunki działań

Optymalizacja działań przedszkola ma na celu rozwój placówki oraz utrzymanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej na jak najwyższym poziomie.

Działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów:
- promowania wychowania przedszkolnego jako pierwszego i najważniejszego etapu edukacji małego dziecka,
- dostosowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej do możliwości i potrzeb dziecka,
- uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej przedszkola,
- rozwijanie współpracy z rodzicami jako partnerami placówki,
- realizacja programów wychowania przedszkolnego w oparciu o metodę Marii Montessori,

- realizacja ciekawych projektów dydaktycznych w oparciu o metodyke montesorińską,
- promowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- motywowanie kadry do własnego rozwoju zawodowego,
- ścisła współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi.

bottom of page