1. Język angielski - Celem zajęć jest zapoznanie Małego Człowieka z językiem angielskim  oraz kulturą krajów anglojęzycznych. Wprowadzamy słownictwo, wyrażenia w sposób naturalny, w trakcie zabawy, przy użyciu piosenek, wierszyków, scenek. W czasie zajęć stosowane są metody aktywizujące, umożliwiające dziecku aktywne wykorzystanie pozanego słownictwa, między innymi TPR czyli Total Physical Response - metoda reagowania całym ciałem, czy też metoda komunikacyjna (podejście komunikacyjne) zakładająca, że wszystkie sytuacje mające miejsce na zajęciach są pretekstem do komunikowania się. 

Zajęcia tworzone są w oparciu o podręczniki dostępne na rynku oraz materiały własne tworzone przez lektorów bądź też zaczerpnięte z internetu. 


2. Przedszkoliada – Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Celem prowadzonych zajęć jest: polepszenie ogólnego stanu zdrowia, uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, ukulturalnianie fizyczne dziecka, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika, popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.


3. Zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej - program zajęć został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Najważniejszym celem jest przybliżenie dzieciom sportowego stylu życia zarówno jeżeli chodzi o zajęcia sportowe jak i właściwe odżywianie oraz zdrowe nawyki życiowe.


5. Logopedia indywidualna – zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeń mowy i ich usuwaniem, kulturą żywego słowa. Na terapię logopedyczną uczęszczają dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Metody stosowane w terapii logopedycznej to: logopedyczne, lingwistyczne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne.

 

Plan_zajęć_dodatkowych_2020-2021.png